MİSYON - VİZYON

Üniversitemize bağlı tüm enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları öğretim elemanları ve öğrencilerine, bitkisel ve hayvansal üretim, ıslah, ürün değerlendirme ve araştırma konularında uygulama imkânı ve bu hizmetlere yönelik üretim, uygulama ile Üniversitemizin bulunduğu bölgedeki bitkisel ve hayvansal üretim yapan yetiştiricilerinin eğitimine yönelik işlevleri yerine getirmektir.

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitede mevcut olan veya kurulacak birimlerle bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek,
b) Bölgede yapılmakta olan bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili çevre koşullarını incelemek,
c) Bölge koşullarına uygun bitki ve hayvan türlerini geliştirmek amacı ile ıslah çalışmaları ve araştırma yapmak,
ç) Kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda toplam üretim artışını sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
d) Merkezden elde edilen ürünleri değerlendirmek, marka ürünler elde etmek ve pazara sunmak,
e) Üniversitenin çeşitli birimlerinden gelecek araştırma projelerine fiziki ortam ve hizmet sağlamak,
f) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında ön görülen uygulama, pratik çalışma ve staj için üretim birim sorumlusunun onayı alınarak yer ve hizmet sağlamak,
g) Merkezde yapılan araştırma sonuçlarını üretime aktarmak, kamu ve özel kuruluşlar ile paylaşımını sağlamak,
ğ) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine rehberlik etmek,
h) Çevre ve bölge üreticilerine eğitici özellikte seminer, konferans ve yetiştirici kursları düzenlemek,
ı) Üniversitemiz tarafından yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, enstitüler, ajanslar, merkezler ve kamu kuruluşları ile karşılıklı ikili işbirliği çerçevesinde eğitim, araştırma ve üretim konularında ortak çalışmalar ve projeler yapmak.