.

Genel Bilgi


Misyon- Vizyon

Üniversitemize bağlı tüm enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları öğretim elemanları ve öğrencilerine, bitkisel ve hayvansal üretim, ıslah, ürün değerlendirme ve araştırma konularında uygulama imkânı ve bu hizmetlere yönelik üretim, uygulama ile Üniversitemizin bulunduğu bölgedeki bitkisel ve hayvansal üretim yapan yetiştiricilerinin eğitimine yönelik işlevleri yerine getirmektir.

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitede mevcut olan veya kurulacak birimlerle bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek,
b) Bölgede yapılmakta olan bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili çevre koşullarını incelemek,
c) Bölge koşullarına uygun bitki ve hayvan türlerini geliştirmek amacı ile ıslah çalışmaları ve araştırma yapmak,
ç) Kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda toplam üretim artışını sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
d) Merkezden elde edilen ürünleri değerlendirmek, marka ürünler elde etmek ve pazara sunmak,
e) Üniversitenin çeşitli birimlerinden gelecek araştırma projelerine fiziki ortam ve hizmet sağlamak,
f) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında ön görülen uygulama, pratik çalışma ve staj için üretim birim sorumlusunun onayı alınarak yer ve hizmet sağlamak,
g) Merkezde yapılan araştırma sonuçlarını üretime aktarmak, kamu ve özel kuruluşlar ile paylaşımını sağlamak,
ğ) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine rehberlik etmek,
h) Çevre ve bölge üreticilerine eğitici özellikte seminer, konferans ve yetiştirici kursları düzenlemek,
ı) Üniversitemiz tarafından yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, enstitüler, ajanslar, merkezler ve kamu kuruluşları ile karşılıklı ikili işbirliği çerçevesinde eğitim, araştırma ve üretim konularında ortak çalışmalar ve projeler yapmak.

Kalkınma Bakanlığı tarafından 5 üniversite arasında pilot üniversite olarak “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” kapsamında “Hayvancılık ve Hayvancılığa Dayalı Sanayiciliğin Geliştirilmesi” alanında üniversitemizin seçilmiş olması, merkez olarak görev ve sorumluluğumuzu daha da artırmıştır.

Bu kapsamda üniversitemizde ve çiftlik bünyesinde yürütülen bazı projelerimiz şunlardır:

 • Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özkan ELMAZ’ın yürütücülüğünü yaptığı ve TÜBİTAK (proje no: 109R020) (2010-2011) tarafından desteklenen “Honamlı Keçi Irkının Çeşitli Özelliklerinin Tespiti” isimli proje kapsamında ilk defa Honamlı keçi ırkının üreme, büyüme ve morfolojik özellikleri tespit edilerek kayıt altına alınmıştır.
 • Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Kadir Emre BUĞDAYCI’nın yürütücülüğünü yaptığı BAP tarafından desteklenen ‘Gül (Rosa damescana) Ekstraksiyon Yan Ürünü Silajının Kuzularda Besi Perfonmansı, Karkas Özellikleri, Bazı Kan Parametreleri ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi’ adlı 344NAP16 Nolu proje
 • Proje Koordinatörlüğünü Burdur Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi İlhan GÜN’ün yaptığı BAKA tarafından desteklenen ‘Süt Teknolojileri Araştırma Merkezi’ güdümlü proje
 • Proje yürütücülüğünü Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Hıdır GÜMÜŞ’ün yaptığı BAP destekli ‘Erkek Kuzu Rasyonlarına By-Pass (Korunmuş Yağ) İlavesinin Besi Performansı ile Rumen ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi’ adlı proje
 • Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Afşin Köker’in yardımcı araştırıcı olarak yer aldığı, TÜBİTAK tarafından desteklenen ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Mekin SEZİK’in yürüttüğü 116S413 Nolu ‘Preterm doğum öncesi maternal magnezyum sülfat tedavisinin endotoksin ile indüklenmiş fetal beyin hasarını önlemede beynin farklı bölgelerindeki etkisinin gebe keçi modelinde araştırılması’ isimli proje
 • Proje yürütücülüğünü Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Emre GÜRLEK’in yaptığı ‘Salyangoz Yetiştiriciliği’nde En Çok Tercih Edilen Tür Olan Helix aspersa (Müller, 1774) ‘nın İklimlendirilmiş Kuluçkahane Şartlarında Yumurta Verim Performansının Araştırılması’ adlı projeleridir.

Merkezimizde yürütülecek olan diğer projelerden bazıları ise;

 • Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimin Arttırılması
 • Hayvan Hastalıklarında Erken Teşhis Sistemlerinin Oluşturulması
 • Hayvan Hastalıklarının Kontrol Altına Alınması ve Elimine Edilmesi
 • Büyükbaş Hayvanların Genetik Islahı ve Sığır Embriyosu Üretimi
 • Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Islahı ve Yaygınlaştırılması
 • Süt ve Süt Ürünlerinin Kalitesinin Arttırılması
 • Et ve Et Ürünleri Çeşitliliği İle Kalitesinin Artırılması
 • Sektördeki Yetiştirici ve İşletmelerin Bilinçlendirilmesi ve Verimliliğinin Arttırılması
 • Kayıt Sistemleri ve Veri tabanı Oluşturulması
 • Hayvancılık Sektöründe Enerji Verimliliğin Arttırılması ve Katı Atık Yönetimi
 • Akademik Çalışmaların Sektör Gelişimine Yönlendirilmesi, projeleridir.

Hakkımızda

 • Genel Bilgi
 • Alt Birim Sorumluları
 • İdari Personel
 • Mevzuat
 • Akademik Personel